Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Urlați, pentru perioada 2021-2027

Planul strategic de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 reprezintă principalul instrument care orientează dezvoltarea pe termen mediu și lung a orașului Urlați și baza strategică pentru fundamentarea programelor cu finanțare din fonduri europene sau externe, naționale sau locale. În contextul crizei generate de pandemia  Sars Cov 2, planul strategic devine un instrument care va fundamenta accesul la fondurile europene alocate prin Politica de Coeziune la nivel regional și programele naționale de susținere.
Documentul strategic trasează direcțiile majore de dezvoltare în toate domeniile de dezvoltare și vizează dezvoltarea echilibrată, durabilă și incluzivă. De asemenea, reprezintă baza pentru elaborarea altor documente strategice locale.
Planul strategic de dezvoltare 2021 – 2027 răspunde nevoilor de dezvoltare de la nivel local, identificate prin analizele unității administrativ teritoriale sau prin consultările publice, dar ține cont și de orientările și tendințele din documentele strategice elaborate la nivel regional și național.
De asemenea, construiește pe Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Orașului Urlați 2015-2020, pe care o înlocuiește, ducând mai departe unele din obiectivele stategice și măsurile identificate.
Planul strategic de dezvoltare a orașului Urlați 2021-2027 va influența viitoarea distribuție a dezvoltării în localitate, oferind un cadru strategic pentru investiții.
Construirea planului strategic pleacă de la următoarele premise identificate pentru Urlați: localitatea face parte din categoria celor mai puțin dezvoltate în contextul tipologiei utilizate la nivelul UE.  Este nevoie și în următorii 7-10 ani de o gamă largă de intervenții specifice politicii de coeziune, care să acopere majoritatea domeniilor de dezvoltare.  Ca și în ultimii cinci ani, orașul Urlați rămâne o localitate cu disparități de dezvoltare, pe de o parte legate de acoperirea teritoriului în ceea ce privește rețelele de distribuție utilitare, pe de altă parte cu dezvoltarea inegală în ceea ce privește dezvoltarea economică, pentru care încă nu s-au identificat soluții economice sustenabile.
Provocarea constă în identificarea corectă și echilibrată a zonelor de dezvoltare bazată pe de-o parte pe tradiție, iar pe de altă parte pe evaluarea prezentă a potențialului.
Documentarea și fundamentarea planului strategic s-au realizat pe baza rapoartelor compartimentelor de specialitate ale primăriei și serviciilor administrației locale, ținând cont de opiniile celor direct interesați de planul strategic al următorilor ani, cetățenii orașului, sugestiilor și recomandărilor consemnate în urma consultărilor publice cu mediul de afaceri și exponenții reprezentativi ai societății civile.
Planul s-a realizat plecând la datele statistice privind situația economică și socială a localității, relevând capitolele unde sunt deficiențe constatate și s-au identificat domeniile specifice în care sunt necesare eforturi și resurse suplimentare pentru realizarea obiectivelor la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
S-au stabilit țintele locale pentru fiecare dintre obiectivele de dezvoltare strategică, cu eșalonarea rațională a eforturilor destinate atingerii fiecărui scop. Implementarea și monitorizarea prezentului plan strategic este modalitatea de punere în practică a obiectivelor propuse, deciziile ce urmează a fi luate pentru a se asigura cadrul operațional pentru realizarea țintelor concrete ale strategiei. Scopul este asigurarea coerenței acțiunilor administrative și creșterea implicării active a tuturor factorilor relevanți ai societății și a acțiunilor cetățenești, având drept motivație asigurarea îmbinării armonioase a celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile pentru transformarea într-o societate durabilă.
Dezvoltarea economică durabilă, infrastructura modernă și un mediu curat sporesc atractivitatea zonei și creșterea veniturilor tuturor cetățenilor. Administrația locală trebuie să analizeze situația actuală din punct de vedere al dezvoltării economice și edilitare și să rezolve, cu ajutorul experienței și capacității financiare proprii, problemele legate de îmbunătățirea rețelelor de drumuri și rețelelor edilitare, ținând cont de problemele de mediu și gestionare ale acestora, de revitalizare a vechilor afaceri familiale, de promovarea economiei locale și de ocupare a forței de muncă, precum și respectarea normelor de eficiență energetică.
Pe baza analizei la nivel local al factorilor economici, a resurselor bugetare și capacității atragerii de fonduri extrabugetare, a prognozelor demografice, a studiilor de mediu efectuate, au fost elaborate și propuse viziunea, imaginea directoare teritorială, pilonii de intervenție pe care administrația locală le va lua în următorii ani.
Planul strategic a fost elaborat ca o acțiune pentru oameni, prin care se urmărește consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”.

Metodologia procesului de planificare strategică

Procesul de planificare strategică este un demers continuu care, pornind de la stabilirea viziunii de dezvoltare a localității, urmărește obiective, priorități și planuri de acțiune, toate acestea concentrate într-un sistem a cărui realizare presupune determinare, efort și capacitatea de depășire a dificultăților apărute. Acest proces de planificare stabilește cadrul de coordonare în care acțiunile și măsurile vor duce la materializarea în termenul stabilit a obiectivelor propuse și asumate de către autoritatea publică locală.
Elaborarea planului strategic de dezvoltare durabilă s-a realizat în mai multe etape:

 • s-au identificat obiectivele de dezvoltare ale cadrului strategic național, regional și județean și s-au stabilit repere aferente acestor linii strategice.
 • s-au stabilit domeniile de interes pentru dezvoltarea strategică, în concordanță cu obiectivele de dezvoltare strategică la nivel național, regional și județean.
 • a avut loc procesul de colectare a informațiilor necesare realizării evaluării preliminare a situației actuale a orașului. Acest proces a avut la bază următoarele acțiuni:
 • colectarea datelor ce vizează informații despre situația actuală a orașului
 • a fost formulată viziunea de dezvoltare
 • s-a realizat analiza situației actuale în ceea ce privește domeniile de interes identificate, pe baza informațiilor colectate.
 • au fost formulate direcțiile de dezvoltare a localității.
 • au fost stabilite proiectele de dezvoltare locală.

În urma prelucrării și interpretării datelor s-au obținut informații care permit identificarea proiectelor care au ca scop valorificarea potențialului economic, social, ameliorarea sau eliminarea efectelor negative a punctelor slabe, dezvoltarea prin valorificarea și exploatarea punctelor tari.

 • au fost stabilite criteriile de prioritizare a proiectelor propuse în etapa de trasare a direcțiilor de dezvoltare.
 • s-au stabilit unele măsuri de monitorizare și evaluare a procesului de implementare a propunerilor de dezvoltare strategică.

Viziunea și obiectivele se pot atinge printr-un plan de intervenții, grupate  în piloni, priorități și măsuri. Vom stabili pilonii de dezvolare, apoi vom stabili prioritățile de dezvoltare și vom veni cu măsurile pentru fiecare. Fiecare proiect va pleca de la prioritatea stabilită în cadrul întâlnirilor parteneriale și celor cetățenești.
Am stabilit pentru 2021-2027, ca piloni strategici:

 • Pilonul 1: Dezvoltare urbană durabilă
 • Pilonul 2: Economie prosperă și competitivă
 • Pilonul  3: Sănătate, educație și sisteme sociale performanțe
 • Pilonul 4: Păstrarea și folosirea tradițiilor
 • Pilonul 5: Sustenabilitate prin cultură și turism
 • Pilonul 6: Adaptarea la schimbările climatice și tranziție verde
 • Pilonul 7: Accesibilitate

Pentru fiecare pilon, au fost identificate prioritățile, iar pentru fiecare prioritate au fost stabilite măsuri, care se transpun în proiecte. În definirea elementelor planului strategic, s-a avut în vedere stabilirea echilibrului între nevoi și resurse și s-u propus intervențiile necesare. Aceste intervenții au fost incluse în portofoliul de proiecte strategice identificate, selectate și prioritizate împreună cu partenerii locali.
Întrucât Planul pentru dezvoltare 2021-2027 este conceput ca un document cuprinzător pentru dezvoltare a orașului Urlați, necesitățile de finanțare ale priorităților identificate trebuie să reflecte resursele financiare necesare pentru implementarea acestora. Necesitățile de finanțare reprezintă o cuantificare a nevoilor identificate, indiferent de sursa de finanțare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, fonduri private, etc).

Pentru vizionarea detaliată a piloanelor vă rugăm să consultați documentul Strategiei aici.

În cadrul procesului de elaborare al strategiei de dezvoltare, au fost derulate următoarele tipuri de activități de consultare publică:

 • consultare publică prin intermediul sondajelor de opinie;
 • consultarea publică prin intermediul chestionarelor nestructurate;
 • consultarea publică prin intermediul întâlnirilor publice;

În ceea ce privește activitățile concrete de consultare publică derulate menționăm

 • sondajul de opinie în rândul mediului de afaceri și a instituțiilor publice cu privire la problemele, necesitățile și prioritățile de dezvoltare;
 • chestionarea reprezentanților instituțiilor publice, ai societății civile și mediului de afaceri cu privire la prioritățile de dezvoltare. Rezultatele acestei consultări au stat la baza elaborării propunerilor de viziune, obiective strategice și direcții de dezvoltare.
 • consultări publice cu reprezentanții instituțiilor publice, precum și cu reprezentanții societății civile în vederea prezentării și analizei rezultatelor.
 • auditul situației actuale și stabilirea viziunii de dezvoltare. În cadrul acestei întâlniri, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale, au fost analizate principalele probleme ale comunității în vederea stabilirii priorităților de dezvoltare socio-economică.
 • obiectivele de dezvoltare și propunerile de proiecte. Rezultatele acestei consultări au stat la baza configurării portofoliului de proiecte.
 • întâlnire publică cu reprezentanții instituțiilor publice de la nivel local, precum și cu reprezentanții societății civile, ai comunității, în vederea prezentării și analizei variantei draft al planului de dezvoltare strategică. În cadrul acestei întâlniri, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor și segmentelor mai sus menționate, a fost prezentată și dezbătută varianta strategiei de dezvoltare pentru următorii ani.

Toate rezultatele consultărilor publice au fost integrate în elaborarea prezentei lucrări. Procesul de consultare publică a avut o contribuție notabilă în stabilirea profilului strategic al localității, în formularea priorităților de dezvoltare, precum și în identificarea de proiecte concrete în domeniul dezvoltării sociale și economice a localității.
În planul atingerii obiectivelor generale ale proiectului, consultările publice au constituit un foarte bun exercițiu al administrației publice locale în domeniul planificării strategice, cât și un prilej de identificare a unor posibile viitoare partaneriate public-private.
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității este o noțiune utilizată de Comisia Europeană pentru a descrie o abordare care inversează politica de dezvoltare tradițională „de sus în jos”. În cadrul dezvoltării locale, populația locală preia controlul și formează un parteneriat local care elaborează și pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată. Strategia este concepută astfel încât să valorifice punctele forte sau „atuurile” sociale, de mediu și economice ale comunității, mai degrabă decât să compenseze problemele cu care se confruntă aceasta. În acest scop, parteneriatul beneficiază de finanțare pe termen lung și deține puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.
Nu este întâmplător faptul că aplicarea principiilor care stau la baza dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității s-a răspândit în ultimii ani de la un mic grup de proiecte-pilot la aproximativ 2600 de parteneriate, acoperind aproape fiecare colț al Europei rurale.
Principiile dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității nu doar s-au consolidat, ci s-au și multiplicat de peste zece ori pe parcursul perioadelor de finanțare UE consecutive. Această experiență a arătat când și în ce situații abordările privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității funcționează cu succes, cât și modul în care acestea pot aduce valoare adăugată programelor naționale și regionale.
De asemenea, au fost expuse limitele dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității și domeniile de activitate în care este mai greu să se obțină rezultate.
În acest context, există o oportunitate majoră de a extinde abordarea dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității și de a o utiliza pentru a dezvolta soluții locale la unele dintre cele mai presante probleme sociale și de mediu cu care se confruntă cetățenii europeni în prezent.

Sari la conținut